Kontakt
 Sklep internetowy         
 Pn-Pt: 8.00 - 16.00
 518 805 648
 esklep@cezal.pl

 

Regulamin sklepu internetowego

 

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Sklep internetowy cezal.pl prowadzony jest przez firmę Cezal Sp z o.o., wpisaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000248324. Spółka posiada kapitał zakładowy w wysokości 250 705 PLN w całości opłacony. Siedziba firmy: 15-085 Białystok; ul. J.K. Branickiego 19. Spółce nadano nr NIP: 966-13-23-650 oraz Regon: 050618617.

 

2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, przez wszystkie dni w tygodniu, za pomocą formularza zamieszczonego na stronie www.cezal.pl, przy użyciu poczty elektronicznej e-mail.

 

3. Złożenie zamówienia w Sklepie www.cezal.pl oznacza jednocześnie zaakceptowanie przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu.

 

4. Osoba fizyczna składająca zamówienie musi mieć ukończone 18 lat oraz posiadać pełną zdolność do czynności prawnych. To samo dotyczy reprezentantów i pełnomocników osób prawnych. Osoba składająca zamówienie w imieniu Klienta będącego osobą prawną lub inną jednostką organizacyjną, przez samo wysłanie Formularza zamówienia oświadcza, że jest upoważniona do reprezentowania tego Klienta. W przypadku, jeśli pełnomocnictwo do działania w imieniu Klienta nie zostanie przez niego potwierdzone, albo jeśli osoba składająca zamówienie jako organ osoby prawnej nie będzie jej organem, lub wykroczy poza zakres umocowania takiego organu, będzie ona zobowiązana do zwrotu tego, co otrzymała od Sprzedającego, a także do naprawienia szkody, jaką Sprzedający poniesie przez to, że przyjmie zamówienie nie wiedząc o braku umocowania.

 

5. Wszystkie produkty oferowane w sklepie cezal.pl są fabrycznie nowe.

 

6. Sklep realizuje wyłącznie te zamówienia, dla których wskazane przez Klienta miejsce dostawy znajduje się na terytorium Polski.

 

7. Sprzedający przed potwierdzeniem zamówienia może się zwrócić do Klienta w celu weryfikacji danych, w szczególności w przypadku, gdy dane adresowe są nieprawidłowe. W takim wypadku termin do potwierdzenia zamówienia biegnie od momentu dokonania weryfikacji danych przez Klienta.

 

8. Sprzedający będzie uprawniony do odmowy potwierdzenia zamówienia, jeśli stan magazynowy zamówionego towaru ulegnie wyczerpaniu.

 

9. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych cezal.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Na każdy sprzedany towar wystawiana jest faktura VAT lub paragon. 

 

10. Ceny widniejące na stronie internetowej Sklepu, jak również opisy produktów stanowią  jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia umowy –zyskują dopiero z chwilą potwierdzenia zamówienia przez Sprzedającego.

 

11. Niniejszy regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży zawartej na podstawie złożonego i przyjętego do realizacji zamówienia Klienta.

 

12. Wszystkie dostawy i świadczenia, które Sprzedający oferuje Klientom, są realizowane wyłącznie na podstawie aktualnej wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

 

Zamówienie

 

§ 2

 

1. Sklep internetowy Cezal.pl przyjmuje zamówienia tylko i wyłącznie przez stronę cezal.pl 

 

2. Zamówienie uważa się za złożone i wiążące Kupującego jako oferta przez okres 7 dni od jego otrzymania, jeżeli:

 

a) osoba uprawniona do jego złożenia wypełniła w nim zgodnie z pouczeniem wszystkie pola oznaczone jako konieczne do wypełnienia i wysłała zamówienie do realizacji zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej oraz

 

 b) złożyła oświadczenie o akceptacji Regulaminu sklepu internetowego i wysłała je zgodnie z procedurą podaną na stronie internetowej,

 

3. Sprzedający niezwłocznie po otrzymaniu zamówienia dokonuje jego rejestracji, potwierdzając tym samym jego otrzymanie.

 

Zawarcie umowy

 

§ 3

 

1. Treść strony internetowej cezal.pl i jej wszystkich podstron należy traktować, jako zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego, a nie jako wiążącą ofertę, co dotyczy wszelkich bez wyjątku oferowanych na stronach cezal.pl produktów.

 

2. Umowa zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient otrzyma w formie mailowej na podany przez siebie adres potwierdzenie realizacji zamówienia. Sprzedający zastrzega sobie możliwość nie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji gdy:

 

a) Kupujący naruszył postanowienia umowne w ramach wcześniej realizowanych transakcji lub aktualnej transakcji, 

 

b) Sprzedający nie ma zamówionego towaru lub nie ma możliwości jego sprowadzenia.

 

c) Sprzedający ze względu na awarię któregokolwiek z systemów łączności nie ma możliwości technicznych do przesłania takiego potwierdzenia.

 

3. Kupujący może cofnąć zamówienie do chwili zawarcia umowy.

 

4. Przyjęciem zamówienia do realizacji jest potwierdzane mailowe przez Sprzedającego. Jeśli strona internetowa Sklepu lub potwierdzenie zamówienia zawierają istotne błędy (definiowane jako takie, że gdyby sprzedający nie działał pod wpływem błędu i oceniał sprawę rozsądnie, nie złożyłby oświadczenia tej treści) dotyczące treści umowy, w szczególności w zakresie ceny, a Klient o błędzie wiedział lub mógł z łatwością błąd zauważyć, Sprzedający może uchylić się od skutków czynności prawnej. W tym przypadku Strony dokonują zwrotu wszystkiego tego co świadczyły sobie w wykonaniu umowy. 

 

Płatność

 

§ 4

 

1. Kupujący może wybrać formę płatności spośród form płatności wskazanych w formularzu zamówienia, z zastrzeżeniem ust 2

 

2. Sprzedający może ograniczyć prawo wyboru Kupującego do formy płatności, jeżeli Kupujący nie wywiązał się ze zobowiązania wobec Sprzedającego w ramach innych transakcji.

 

3. Za realizację terminu płatności uważa się dzień wpływu środków na rzecz Sprzedającego.


4. Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068.

 

Realizacja zamówienia

 

§ 5

 

1. Zamówienia są realizowane na terenie całego kraju za pośrednictwem wyspecjalizowanych firm kurierskich lub za pośrednictwem Poczty Polskiej (do 2kg oraz do 200 PLN). Na terenie Białegostoku zakupy na kwotę powyżej 100 PLN brutto dostarczane są do klienta w ciągu 1-2 dni roboczych transportem własnym(doliczane jest 10 PLN brutto za usługę).

 

2. Dostawy są realizowane w ciągu 2-4 dni roboczych od momentu otrzymania potwierdzenia wpływu płatności, a dostawy na zamówienie klienta niedostępnych w magazynie do 30 dni kalendarzowych. Za datę zrealizowania zamówienia uważa się datę jego przekazania przewoźnikowi.

 

3. Zasady odbioru towaru od przewoźnika określa przewoźnik w miarę możliwości po konsultacji z Kupującym.

 

4. Zamówienie może być realizowane częściami, o ile nie zwiększy to kosztów przesyłki ponoszonych przez Kupującego lub niezależnie od powyższego, jeżeli Kupujący wyrazi na to zgodę.

 

5. Dostawy są możliwe do wyczerpania zapasów. Jeżeli zamówienie złożone przez Klienta zostanie potwierdzone przez Sklep, a produkt nie jest dostępny z powodów niezależnych od Sprzedającego lub został wycofany z produkcji, Sprzedający zaproponuje Klientowi produkt porównywalny pod względem jakości i ceny z pierwotnie zamówionym modelem. Klient nie jest zobowiązany do przyjęcia propozycji i może w takim wypadku odstąpić od umowy za zwrotem wpłaconej kwoty.

  

6. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe ze zwłoki w dostawie lub jej niezrealizowania na zasadach ogólnych, przy czym staranność realizacji powyższych obowiązków będzie oceniana z uwzględnieniem specyfiki obrotu internetowego, w szczególności, co do możliwości jednoczesnego złożenia zamówienia przez nieograniczoną liczbę Klientów, co wykroczy poza fizyczne możliwości ich realizacji przez Sprzedającego.

 

7. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu, do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający –z zastrzeżeniem § 6 niniejszego regulaminu.

 

Szkody powstałe podczas transportu

 

§ 6


1. Odbiorca przyjmując towar powinien sprawdzić w obecności przewoźnika jego stan i zgłosić wszelkie zastrzeżenia dotyczące stanu przesyłki w chwili dostawy (w przypadku widocznych braków lub uszkodzeń) lub w terminie 7 dni od daty dostawy (w przypadku braków lub uszkodzeń niewidocznych) oraz powiadomić o szkodach sprzedawcę. Jeżeli odbiorca nie zgłosił tych zastrzeżeń w omawianych terminach istnieje domniemanie, że towar, który otrzymał jest zgodny z towarem opisanym w liście przewozowym.

2. W przypadku, gdy przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia, wskazane jest by Klient sporządził z udziałem kuriera (przewoźnika) protokół uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu. Bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody.

3. W protokole szkody transportowej w uwagach Klient powinien zaznaczyć, że sprzęt był zapakowany w oryginalny karton producenta z wypełniaczami oraz karton zewnętrzny także z wypełniaczami. Jeżeli towar został dostarczony na palecie, bardzo ważne jest, aby taką informację w raporcie szkody również umieścić. W przypadku, gdy protokół szkody będzie spisany niepoprawnie, protokół będzie niekompletny, Klient pominie w nim ważne informacje dotyczące stanu opakowania zewnętrznego itp. może zachodzić prawdopodobieństwo, iż szkoda powstała u Klienta, a nie podczas transportu. W takiej sytuacji Sprzedający będzie rozpatrywał reklamację indywidualnie i może uwolnić się od odpowiedzialności za szkodę spowodowaną przez Klienta. Prawidłowo sporządzony protokół szkody, znacznie usprawni złożenie reklamacji w firmie kurierskiej, a tym samym przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności.

4. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku należy niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.

 

Koszty

 

§ 7

 

1. Koszty przesyłki towaru i inne wskazane w formularzu zamówienia ponosi Kupujący.

 

2. Koszty przesyłki towaru i inne koszty zostaną wskazane na formularzu zamówienia i doliczone do płatności Kupującego za towar.

 

Odstąpienie od umowy

 

§ 8

1. Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz.827) konsument, który zawarł umowę poza lokalem przedsiębiorstwa, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 14 dni .

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia otrzymania towaru.


2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1)   o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2)   w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, w tym produkty na indywidualne zamówienie;

4)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5)   w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po

dostarczeniu;

6)   w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7)   w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi

przedsiębiorca nie ma kontroli;

8)   w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż

części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9)   w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10)  o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

11)  zawartej w drodze aukcji publicznej;

12)  o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie

oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13)  o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o

utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną). Można

skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysła

informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

4. Skutki odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedawca zwraca wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły

sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Towar musi być odesłany niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Klient poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli towar zostanie odesłany przed upływem terminu 14 dni. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. Klient ponosi także ryzyko utraty oraz uszkodzenia towaru do czasu dostarczenia go do Sprzedawcy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

5. W przypadku chęci skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, do przesyłki zwrotnej należy dołączyć oświadczenie konsumenta o odstąpieniu od umowy sprzedaży towaru, komplet dokumentów oraz dowód zakupu. W ciągu dwóch dni roboczych sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w tym punkcie wymagania, zostanie wystawiony dokument korygujący i wysłany w 2 egzemplarzach do Klienta. Podpisany jeden egzemplarz dokumentu korygującego należy odesłać do Sprzedającego, który w ciągu 10 dni od jej otrzymania dokona zwrotu zapłaty na wskazane przez Klienta konto, albo w inny, indywidualnie uzgodniony z Klientem sposób. Sprzedający ma prawo wystąpić o zwrot wartości towaru lub o odszkodowanie za jego częściowe pogorszenie.


6. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej i stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.

 

 

 

Reklamacje i gwarancja

 

§ 9

 

1. Towary są objęte gwarancją producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Zasady gwarancji określa dokument gwarancyjny (może być to dokument zakupu) lub opis na stronie internetowej.

 

2. Wadliwy towar winien być należycie zapakowany wraz z wszelkimi dodatkami, które Klient otrzymał przy dostawie (akcesoria, instrukcje, itp.). Do towaru należy dołączyć kopię dokumentu zakupu, który jest podstawą reklamacji, opis problemu i odesłać zwykłą przesyłką pocztową na adres Cezal Sp. z .o.o. ul. J.K. Branickiego 19, 15-085 Białystok.

 

3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od jej otrzymania. Termin ten może zostać przedłużony przez samego gwaranta o okres 30 dni.

 

4. Decyzja w przedmiocie reklamacji zostanie przesłana klientowi na wskazany przez niego adres elektroniczny w terminie 14 dni od daty złożenia reklamacji. W przypadku odmowy uwzględnienia reklamacji Klient o odmowie zostanie poinformowany elektronicznie na adres wskazany w formularzu zamówienia.

 

5. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Towar zostanie naprawiony lub wymieniony na nowy. Jeżeli wymiana lub naprawa nie są możliwe, Kupujący otrzyma zwrot uiszczonej należności. W przypadku odmowy uwzględniania reklamacji towar zostanie wysłany ponownie na adres Kupującego i Kupujący zostanie obciążony kosztami ponownej przesyłki Towaru.

 

6. Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta za niezgodność towaru z umową sprzedaży w zakresie określonym ustawą z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz.U Nr 141, poz.1176 z późn. zm.) żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa. Zastosowanie znajdują przepisy obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Z 2000r Nr 22 poz 271 z poźn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U Nr 141 poz 1176 z poźn. zm.).


7. Rekalmacje ilościowe rozpatrywane są do 30 dni od daty otrzymania towaru.

 

Promocje

 

§ 10

 

1. Towary objęte promocją mogą być zakupione wyłącznie po wcześniejszej akceptacji zasad promocji.

 

2. Promocje nie łączą się ze sobą.

 

3. Promocje nie obejmują towarów objętych rabatem. 

 


 

Klauzula Informacyjna dla Klientów/Kontrahentów Cezal Sp. z o. o.


§ 11

 

1. Administrator danych osobowych.

Administratorem Pani/a danych osobowych (zwanym też dalej: Administratorem) jest nasza firma: Cezal Sp. z o. o. z siedzibą w Białymstoku, adres: ul. J.K. Branickiego 19, 15-085 Białystok, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000248324, NIP 9661323650.


2. Dane kontaktowe administratora danych osobowych.

We sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora można uzyskać informacje, kontaktując się z Administratorem w następujący sposób:

telefonicznie: 857325985;

przesyłając informację na adres e-mail: biuro@cezal.pl;

listownie i osobiście pod adresem siedziby Administratora: J.K. Branickiego 19, 15-085 Białystok


3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Pana/i dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:

a) realizacji umowy sprzedaży produktów i usług z Klientami; podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO czynności zmierzające wykonania umowy, wykonanie umowy;

b) realizacja umów z Kontrahentami, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub osobę trzecią oraz art. 6 ust. 1 lit. „b” RODO - czynności zmierzające do zawarcia umowy, wykonanie umowy (z osobami fizycznymi);

c) wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (np. wystawienia i przechowywania faktur oraz innych dokumentów księgowych, udostępniania danych tzw. uprawnionym podmiotom, organom i jednostkom administracji państwowej, w tym NFZ), podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „c” RODO – przetwarzanie niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;

d) dochodzenia ewentualnych roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zawartych w pkt. a, b, umów, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub osobę trzecią;

e) marketingu usług świadczonych przez Administratora, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „a” RODO, – zgoda osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie jej danych osobowych;

f) obsługa korespondencji z klientami w celach innych niż dostarczenie i świadczenie usług określonych w pkt. a, b, podstawa przetwarzania: art. 6 ust. 1 lit. „f” RODO, – prawnie uzasadniony interes realizowany przez administratora lub osobę trzecią.


4. Odbiorcy danych.

Dostęp do danych będą miały osoby pracujące i współpracujące z Administratorem w zakresie realizacji usług na Pani/a rzecz, w tym realizujących usługi wsparcia systemów informatycznych IT, hosting poczty e-mail, upoważniony personel Administratora, kontrahenci/podwykonawcy usług, bank, Poczta Polska, firmy kurierskie, firma windykacyjna, firma badająca satysfakcję klienta, firma realizująca płatności za nabyte towary.


5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowej.

Administrator nie zamierza przekazywać Pani/a danych do państw trzecich (poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego tj. obszar obejmujący kraje Unii Europejskiej, Norwegię, Liechtenstein i Islandię) lub organizacji międzynarodowej.


6. Okres przechowywania danych osobowych.

Pani/a dane osobowe będą przechowywane:

a) przez okres trwania umów sprzedaży produktów i usług oraz po zakończeniu trwania takich umów w celu pełnego rozliczenia się stron z warunków umów, w tym do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z takich umów (3 lata od rozwiązania umowy), w zakresie umowy z NFZ przez okres 5 lat oraz w zakresie rozliczeń z urzędem skarbowym przez okres przedawnienia zobowiązań podatkowych tj. 5 lat od końca roku podatkowego, w którym pojawiła się konieczność zapłaty podatku z tytułu świadczonych na Państwa rzecz usług;

b) do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą, jeśli dane te są przetwarzane w oparciu o wyrażoną zgodę;

c) do czasu niezbędnego do udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytania, w przypadku prowadzenia korespondencji; po tym czasie dane będą przechowywane do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń (3 lata od zakończenia korespondencji).


7. Prawa osoby, której dotyczą.

Ma Pani/Pan prawo do:

a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) sprostowania (poprawiania) danych osobowych, które są nieprawidłowe;

c) usunięcia lub do ograniczenia przetwarzania danych osobowych gdy, dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub są przetwarzane niezgodnie z prawem.


8. Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Przysługuje Pani/u również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych, które odbywa się w oparciu prawnie uzasadnione interesy Administratora. Administratorowi, po wniesieniu takiego sprzeciwu, nie będzie wolno już przetwarzać danych osobowych do takich celów, chyba że Administrator wykaże, że istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do dalszego przetwarzania danych, które będą nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, albo gdy istnieć będą podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.


9. Przetwarzanie danych w oparciu o wyrażoną zgodę.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się w oparciu o wyrażoną przez Pana/ią zgodę, przysługuje Państwu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, z tym zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


10. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzoru.

Przysługuje Pani/u prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku, gdy Państwa zdaniem przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się z naruszeniem prawa.


11. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji.

Pani/a dane nie będąprzetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również profilowane, co oznacza, że żadne decyzje wywołujące wobec Pan/a skutki prawne lub w podobny sposób na Panią/a istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.


 

Postanowienia końcowe

 

§ 12

 

1. W celu prawidłowej obsługi strony www.cezal.pl oraz skorzystania z usług Sprzedającego, system teleinformatyczny Klienta powinien spełniać co najmniej następujące parametry: 
– aktualna wersja przeglądarki (wspierane przeglądarki: Internet Explorer w wersji 6.0 lub nowszej, Mozilla Firefox, Chrome, Opera, Safari – tylko aktualne wersje przeglądarek ze stron producentów dla systemu Windows) z włączoną obsługą JavaScript i Cookies, 
– minimalna rozdzielczość ekranu 1024 x 768 pikseli. 

 

2. Kupujący zobowiązuje się nie dostarczać Sprzedającemu treści o charakterze bezprawnym.

 

3. Formularz zamówienia i potwierdzenie rejestracji zamówienia są przechowywane w formie elektronicznej i zostaną udostępnione do wglądu na żądanie Kupującego.

 

4. Jeżeli jedno lub więcej postanowień Regulaminu jest nieskuteczne, pozostałe ustalenia umowy zachowują swoją skuteczność.

 

5. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym zobowiązuje nas do przyjęcia zużytego sprzętu (towar tego samego rodzaju co zakupiony w naszym sklepie oraz w takiej samej ilości) od naszych Klientów. Klient może odesłać sprzęt na własny koszt na adres Sklepu po uprzednim poinformowaniu nas o tym telefonicznie lub mailowo. Mogą Państwo zwrócić się także do Urzędu Gminy lub Miasta o podanie placówek w Państwa okolicy, które zajmują sie bezpłatnym recyclingiem zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Ponadto informacje takie znajdują się na stronie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.

 

 

6. Prawem właściwym jest prawo polskie.

 

7. Postanowienia niniejszego Regulaminu określają prawa i obowiązki Kupującego i Sprzedawcy.

 

 

 

Białystok, dnia 25.05.2018.