Kontakt
 Sklep internetowy         
 Pn-Pt: 8.00 - 16.00
 518 805 648
 [email protected]

Dostępne systemy zwrotu, zbierania i odzysku odpadów opakowaniowych

Zasada segregowania śmieci – należy oddzielać surowce od odpadów, które nie nadają się do powtórnego przetworzenia. Odpady opakowaniowe: tworzywa sztuczne i metale, papier a także opakowania szklane, zbierane osobno, pozwolą uzyskać najbardziej pełnowartościowe surowce do ponownego przetworzenia. Należy je wrzucać do specjalnych pojemników lub dostarczać do punktów zbiórki.

Przy segregacji bezwzględnie trzeba pamiętać o odpadach niebezpiecznych, do których zaliczają się zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane lekarstwa, zużyte świetlówki, odpady po żrących chemikaliach, a także zużyty sprzęt RTV i AGD (tzw. elektroodpady). Tych odpadów nie wolno wyrzucać do śmieci zmieszanych. Można je oddać w specjalnie wyznaczonych punktach w sklepach i aptekach, a także w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zorganizowanym przez gminę. Godziny otwarcia PSZOK-u możesz sprawdzić m.in. na stronie internetowej swojej gminy.

Odzysk opakowań: działania polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub części lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów, energii i ich wykorzystania. Odzysk prowadzi do ograniczenia masy odpadów

deponowanych na składowiskach. Odzysk obejmuje: odzysk energii oraz recykling

Opakowania przydatne do odzysku są przetwarzane przez:

- recykling – opakowania, które podlegają ponownemu wykorzystaniu.,

- kompostowanienaturalna metoda unieszkodliwiania i zagospodarowania odpadów, polegająca na rozkładzie substancji organicznej przez mikroorganizmy,

- biodegradacja - to biochemiczny rozkład związków organicznych na związki proste,

- odzysk energii - termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii (spalanie odpadów, którego podstawowym celem jest odzyskiwanie energii).

 

 

 

Informacja dotycząca opakowań i odpadów opakowaniowych

 

Najbliższy punkt skupu surowców wtórnych mieści się przy ul. Usługowa 5; 15-521 Białystok-Zaścianki.

Kontenery przeznaczone do zbiórki makulatury, butelek PET, szkła, puszek aluminiowych zlokalizowane są ul. Słonimska 1, Białystok

 

Zasady postępowania z odpadami opakowaniowymi.

 

Segregacja odpadów powinna być prowadzona w sposób pozwalający na wyodrębnienie m.in.: -papieru i tektury, -odpadów opakowaniowych ze szkła w podziale na szkło kolorowe i bezbarwne, -tworzyw sztucznych i metali, -zużytych baterii i akumulatorów, -zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, -przeterminowane leki.

 

Opakowania z papieru należy oddawać do punktu skupu makulatury lub wrzucać do pojemników oznakowanych napisem "PAPIER" znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Recykling odpadów opakowaniowych z papieru obejmuje wytwarzanie m.in.: papieru lub tektury z masy makulaturowej, otrzymanej w wyniku rozwłóknienia na mokro, płyt pilśniowych z udziałem masy makulaturowej, formowanych na mokro; czy kompostu lub biogazu otrzymywanych w wyniku recyklingu organicznego.

 

Opakowania ze szkła nie będące opakowaniami wielokrotnego użytku, z wyłączeniem ampułek, umieszcza się w pojemnikach przeznaczonych do na szkło znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Recykling tych odpadów obejmuje wykorzystanie odpadów opakowaniowych ze szkła do produkcji opakowań szklanych, materiału izolacyjnego ze szkła piankowego, włókien szklanych, w tym waty szklanej lub innych wyrobów ze szkła lub z udziałem szkła.

 

Opakowaniowe z metali i tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbiera się do pojemników, oznakowanych napisem "METALE, TWORZYWA SZTUCZNE" znajdujących się w najbliższym otoczeniu. Recykling odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych obejmuje wytwarzanie wyrobów użytkowych z odpadów opakowaniowych i substancji lub materiałów stosowanych do produkcji wyrobów użytkowych. Recykling odpadów opakowaniowych z aluminium obejmuje wytwarzanie aluminiowych wyrobów hutniczych, natomiast ze stali, w tym z blachy stalowej -stalowych. Recykling odpadów opakowaniowych z drewna obejmuje wytwarzanie: wyrobów użytkowych z udziałem tych odpadów (w tym wyrobów izolacyjnych i ociepleniowych, płyt wiórowych, formowanych wyrobów opałowych), kompostu lub biogazu otrzymywanych w wyniku recyklingu organicznego i mieszanek użytkowych dla celów rolniczych i ogrodniczych, w tym rekultywacji gleby.

 

Informacje o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

 

Zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym każdy użytkownik sprzętu elektrycznego i elektronicznego, przeznaczonego dla gospodarstw domowych zobowiązany jest do oddawania zużytego sprzętu punktom zbierającym taki sprzęt.

 

Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu łącznie z innymi odpadami, gdyż są one niebezpieczne dla środowiska, a w konsekwencji dla zdrowia.

 

W Cezal Sp. z o.o. w Białymstoku odbiór zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych odbywa się zgodnie z:

 

Art. 37. 1. Dystrybutor obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w punkcie sprzedaży, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt sprzedawany.

 

2. Dystrybutor, dostarczając nabywcy sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, obowiązany jest do nieodpłatnego odbioru zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w miejscu dostawy tego sprzętu, o ile zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju i pełnił te same funkcje co sprzęt dostarczony.

 

3. Dystrybutor prowadzący jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych, jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia w tej jednostce lub w jej bezpośredniej bliskości zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 25 cm, bez konieczności zakupu nowego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych.

 

 

Zużyty sprzęt można oddawać w wyspecjalizowanych punktach zbierania, które prowadzą selektywną i bezpłatną zbiórkę zużytego sprzętu z gospodarstw domowych. Wykaz tych punktów wraz z adresami, znajduje się w Urzędach Gminy odpowiednich dla danego rejonu, na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska oraz Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz na tablicy ogłoszeń w Sklepie Cezal Sp. z o.o.

 

Zgodnie z Art. 35. 1. Zakazuje się zbierania niekompletnego zużytego sprzętu oraz części pochodzących ze zużytego sprzętu podmiotowi niebędącemu:

 

1) dystrybutorem prowadzącym jednostkę handlu detalicznego o powierzchni sprzedaży w rozumieniu art. 2 pkt 19 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199, z późn. zm.), wynoszącej co najmniej 400 m2 poświęconej sprzedaży sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych;

 

2) prowadzącym zakład przetwarzania;

 

3) odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącym punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399, z późn. zm.).

 

2. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.


Informacje o zużytych bateriach i akumulatorach

 

Użytkownik końcowy jest obowiązany do przekazania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych, które nie mogą stanowić już źródła energii, do zbierającego zużyte baterie lub zużyte akumulatory lub do miejsca odbioru.

 

Zakazuje się umieszczania zużytych baterii i akumulatorów razem z innymi odpadami w tym samym pojemniku. Powinny być one zbierane selektywnie. Zużyte baterie i akumulatory można oddać od odpowiednich miejsc odbioru, które zapewniają m.in.:

 

1.Sprzedawca detaliczny, którego powierzchnia sprzedaży, przekracza 25 m2 , (obowiązani są do przyjęcia selektywnie zebranych zużytych baterii i akumulatorów przez udostępnienie pojemnika na te odpady, bez żądania zapłaty za ich przyjęcie),

2.Sprzedawca hurtowy baterii przenośnych i akumulatorów, którzy zobowiązani są do ich przyjęcia,

3. Przedsiębiorca świadczący usługi w zakresie wymiany zużytych baterii lub zużytych akumulatorów jest obowiązany do nieodpłatnego przyjęcia zużytych baterii i akumulatorów .